Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481 (ďalej len ako „Hlavné mesto“ alebo „prevádzkovateľ“) spracúva vaše osobné údaje len na základe zákonných podmienok, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ↗︎Zákonom o ochrane osobných údajov ↗︎.

Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Informácie o Zodpovednej osobe

Hlavné mesto má poverenú zodpovednú osobu: Mgr. et Mgr. Bruno Konečný Kontaktné údaje zodpovednej osoby: [email protected]

Ak hovoríme o plnení zákonných povinností, ide o plnenie povinností ustanovených v osobitných právnych predpisoch v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Ak hovoríme, že spracúvanie prebieha vo verejnom záujme, ide plnenie úloh a oprávnení, pri ktorých je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi podľa osobitných právnych predpisov, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov. Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné.
Hlavné mesto, ako prevádzkovateľ, má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov, napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore ↗︎; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ↗︎.

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, na základe zákonných podmienok uvedených v čl. 6 Nariadenia. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania s právnym alebo obdobne závažným účinkom. Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Všeobecné účely

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481 (ďalej len ako „Hlavné mesto“ alebo „prevádzkovateľ“) spracúva vaše osobné údaje len na základe zákonných podmienok v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ↗︎Zákonom o ochrane osobných údajov ↗︎.

Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

<